دوره جامع تربیت ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه - سطح ارزیاب ارشد
دوره تربیت ارزیاب برای کانون های ارزیابی و توسعه در تاریخ های 16، 17 و 18 مهر ماه 1398 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از ساعت 8:00 صبح الی 16:00 برگزار خواهد شد.

 پس از تکمیل فرم زیر و بررسی مدارک و سوابق شما،جهت تکمیل مراحل ثبت نام به مصاحبه حضوری دعوت خواهید شد.