سرفصل‌های دوره

مفاهیم آمار
✓ آمار توصیفی
✓ احتمال
✓ متغیرهای تصادفی
✓ توزیع های آماری
✓ آزمون فرض

SPSS مقدماتی
✓ آشنایی با نرم افزار و انواع پنجره های آن
✓ معرفی انواع متغیر و مقیاس های اندازه گیری
✓ ورود داده ها به نرم افزار و انجام محاسبات آماری روی آن ها
✓ رسم و تحلیل جداول آماری
✓ رسم وتحلیل نمودارهای آماری
✓ شاخصهای توصیفداده ها
✓ استخراج آماره های توصیفی
✓ تنظیم و قالب بندی خروجی نرم افزار

SPSS پیشرفته
✓ محاسبات رگرسیونی
✓ تحلیل واریانس
✓ تجزیه و تحلیل پرسشنامه
✓ سنجش روایی
✓ سنجش پایایی
✓ روش آلفای کرونباخ
✓ آمار استنباطی
✓ آزمون فرض
✓ مفهوم P-VALUE
✓ آزمون خی دو
✓ آزمون همبستگی اسپیرمن
✓ آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA)
✓ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
✓ آزمون t تک نمونه‌ای یا تک گروهی
✓ حل مثال های کاربردی در مدیریت منابع انسانی

فرم ثبت‌نام آنلاین

هدف دوره

  • تحلیل توصیفی داده های منابع انسانی
  • تدوین گزارشات آماری
  • تحلیل استنباطی داده ها در منابع انسانی
  • بررسی ارتباط بین متغیرها
  • ارائه گزارشات تحلیلی

میزان سرمایه‌گذاری

1,500,000 تومان

مدت زمان دوره

16 ساعت آموزشی

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرس دوره

مهندس محسن رستگاری

مهندس محسن رستگاری