گواهینامه حرفه ای منابع انسانی

IRAN HR CERTIFIED PROFESSIONAL (IHR-ICP)

گواهینامه حرفه ای کارشناس منابع انسانی

IRAN HR SENIOR CERTIFIED PROFESSIONAL (IHR-ISCP)

گواهینامه حرفه ای مدیر منابع انسانی

دانلود بروشور گواهینامه حرفه‌ای منابع انسانی

فرم ثبت نام آنلاین

کانون مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری انجمن مدیریت دولتی ایران مفتخر است که در سال 1399 اولین آزمون گواهینامه حرفه‌ای مدیریت منابع انسانی را در کشور برگزار کند.

مدل شایستگی متخصصان منابع انسانی

مدل شایستگی متخصصان منابع انسانی دارای 7 شایستگی است که به صورت زیر است:

1. رهبری
2. اخلاق حرفه‌ای
3. درک کسب و کار و موقعیت‌یابی استراتژیک
4. ذکاوت فرهنگی و تحول‌آفرینی
5. مدیریت روابط و ارتباطات
6. تحلیل انتقادی و حل مساله
7. دانش تخصصی

آزمون گواهینامه حرفه‌ای
گواهینامه حرفه‌ای براساس مدل شایستگی متخصصان منابع انسانی صورت می‌پذیرد. شرایط داوطلبان گواهینامه حرفه‌ای برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی در زیر آمده است. آزمون گواهینامه حرفه‌ای در دو بخش انجام می‌شود.

بخش اول: دانش
هدف بخش اول آزمون سنجش دانش و اطلاعات تخصصی داوطلب می‌باشد. در بخش اول دانش داوطلب در مورد اقدامات منابع انسانی در 14 حوزه فرایندی مد نظر قرار می‌گیرد و مبنای رفتاری شایستگی‌های منابع انسانی ارزیابی می‌شود.

بخش دوم: حل مساله
هدف بخش دوم سنجش قدرت حل مساله داوطلب است. این بخش درمورد سناریوها و موقعیت‌های متفاوت منابع انسانی است و مهارت قضاوت و تصمیم‌گیری داوطلب را ارزیابی می‌کند. هدف از سوالات حل مساله این است که توانایی قضاوت و تصمیم‌گیری داوطلب را در موقعیت‌های مختلف بسنجد. سوالات این بخش مثل سوالات بخش اول براحتی قابل سنجش نیست. در این بخش سناریوهای واقعی از زمینه کاری منابع انسانی ارائه می‌شود و از داوطلب خواسته می‌شود که بهترین راه‌حل را از بین راه‌حل‌های ممکن برای حل مساله انتخاب کند.
اگرچه ارائه راه‌حل ممکن مهم است ولی پانل خبرگان به بهترین راه‌حل امتیاز می‌دهد.

تعداد سوالات و زمان آزمون
کل زمان آزمون 240 دقیقه (4 ساعت) می‌باشد.
– تعداد سوالات دانش رفتار سازمانی: 60 سوال و 60 دقیقه.
– تعداد سوالات دانش منابع انسانی: 60 سوال و 60 دقیقه.
– تعداد سوالات حل مساله: 40 سوال و 120 دقیقه.

حد نصاب قبولی
نمره حد نصاب قبولی در آزمون 12 از 20 یا 60 از 100 می باشد.

زمان برگزاری آزمون؛ 30 مرداد ماه 1399 ساعت 12 صبح در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد.

هزینه ثبت‌نام
– هزینه برای گواهینامه حرفه‌ای کارشناس منابع انسانی دو میلیون ریال می‌باشد.
– هزینه برای گواهینامه حرفه‌ای مدیر منابع انسانی سه میلیون ریال می‌باشد.

منابع آزمون
شایستگی رهبری
Jordan J., Wade M., and Teracino E. (2020). Every Leader Needs to Navigate These 7 Tensions. Harvard Business Review.
Cullen-Lester, K. L., Maupin, C. K., & Carter, D. R. (2017). Incorporating social networks into leadership development: A conceptual model and evaluation of research and practice. The Leadership Quarterly, 28(1), 130-152.

شایستگی اخلاق حرفه ای
Gino, F., Ordonez, L., & Welsh, D. (2014). How unethical behavior becomes habit. Harvard Business Review.

شایستگی درک کسب و کار و موقعیت یابی استراتژیک
Society for Human Resource Management. (2012, September 6). Budget: What is involved in developing an HR budget?

شایستگی ذکاوت فرهنگی و تحول آفرینی
Claus, L. (2010). International assignees at risk: Employers have a duty of care for workers around the globe. HR Magazine, 55 (2). The Leadership Quarterly 28 (2017)130–152

شایستگی مدیریت روابط و ارتباطات
Gilligan, T. (2009), September 8). How to develop an effective benefits communication strategy: Ten factors that should influence planning. SHRM.
Clark, D. (2014, June 5). How to repair a damaged professional relationship? Harvard Business Review.

شایستگی تحلیل انتقادی و حل مساله
Galbraith, J. R. (2002). Organizing to deliver solutions. Organizational Dynamics, 31, 194-205.
Davenport, T. H. (2013). Analytics 3.0. Harvard Business Review, 91.

شایستگی دانش تخصصی
قلی پور آرین. 1390. مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها)، سمت. چاپ یازدهم.
قلی پور آرین. 1392. مدیریت رفتار سازمانی سمت. چاپ دهم.
قلی پور آرین، ندا محمد اسماعیلی و افشین دبیری. 1396. مدل 34000 منابع انسانی (جایزه 34000)، نشر مهربان. چاپ نهم.

ثبت نام در آزمون