سرفصل‌های دوره

✓ استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی و جایگاه جبران خدمات در آن
✓ مبانی منطقی و نظری جبران خدمات
✓ طراحی سیستم پرداخت
✓ طراحی و اجرای پرداخت شغل محور در عمل
✓ طراحی و اجرای پرداخت شخص محور در عمل
✓ طراحی و اجرای پرداخت عملکرد محور در عمل
✓ طراحی و اجرای پرداخت یکسان در عمل
✓ نتایج سیستم پرداخت
✓ ارتباط ارتقا عمودی، افقی و افتخاری با جبران خدمات
✓ استراتژی‌های جبران خدمات

فرم ثبت‌نام آنلاین

  • قیمت: 1,500,000 تومان
  • 0 تومان

میزان سرمایه‌گذاری

1,500,000 تومان

مدت زمان دوره

16 ساعت آموزشی

گواهینامه دوره

گواهینامه معتبر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدرسین دوره

دکتر آرین قلی پور

دکتر آرین قلی‌پور

  • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  • استاد تمام دانشگاه تهران
  • نویسنده و مشاور برتر حوزه مدیریت منابع انسانی
  • دبیر جایزه ملی مدل 34000 مدیریت منابع انسانی

دکتر ندا محمداسماعیلی

دکتر ندا محمداسماعیلی

  • استادیار مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

خانم فرزانه قاسمیخانم فرزانه قاسمی

  • دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد ارزیابی عملکرد و جبران خدمات شرکت همراه اول
  • ارزیاب استاندارد 34000