كنفرانس برای شركت كنندگان به صورت آنلاین و برای سخنرانان حضوری است و لینک فیلم‌های كنفرانس برای شركت كنندگان ارسال خواهد شد.

محورهای کنفرانس

1. سیاست‏گذاری توسعه منابع انسانی کشور در سطح ملی
2. همسوسازی استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان در سطح ملی و بنگاه
3. ماهیت سیاست و استراتژی منابع انسانی (HR Policy and HR Strategy)
4. طراحی و تدوین استراتژی منابع انسانی
5. اجرای استراتژی منابع انسانی
6. ارزیابی استراتژی منابع انسانی
7. هم‌تکاملی رهبری، فرهنگ و استراتژی منابع انسانی
8. منابع انسانی دیجیتال(DHR) و استفاده از تحلیل داده ها در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
9. نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در تحقق استراتژی‌های سازمان و خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی از طریق استراتژی‏های منابع انسانی
10. روندهای تأثیرگذار بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
11. تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمان و مهارت‏های تفکر استراتژیک منابع انسانی
12. استراتژی‌های منابع انسانی در شرایط بحران

ثبت نام آنلاین

پوستر کنفرانس

مدیریت استراتژیک منابع انسانی