یکی از رهنمودهای بسیار مهم رشته مدیریت این بوده است که ” چیزی را که نتوانید اندازه بگیرید نمی توانید مدیریت کنید.” انتظار مدیران ارشد سازمان ها از منابع انسانی این است که سنجه ها، مقیاس ها یا شاخص های قابل سنجش و کی در پیش بگیرند و به آنها اطمینان دهند که منابع انسانی شریک استراتژیک سازمان است. با این کار، منابع انسانی در راستای استراتژی های سازمان قرار می گرد و همسویی منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار، موفقیت سازمان را رقم می زند.

بدین منظور از داشبورد منابع انسانی استفاده می شود که روشی مناسب برای ارزیابی سنجه ها و شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی است.

داشبورد منابع انسانی یک روش پویا و تصویری از وضعیت منابع انسانی و روند آن ارائه می کند و بینش خوبی به سیاستگذاران سازمان می دهد تا متناسب با نیازها و توانایی هایشان تصمیمات درست اخذ کنند. داشبورد منابع انسانی امکان پایش و نظارت کامل وضعیت منابع انسانی را فراهم کرده و موجب بهبود نتایج عملکردی از طریق بهبود در فرآیند ها می شود و بلوغ منابع انسانی را به بار می آورد . لازم به ذکر است که طبق گزارش های شرکت های مشاوره در سال 2017، فقط 4 درصد سازمان در سطح 7 بلوغ فرآیندی هستند واز این جهت نباید ناامید شد که سازمان در مرحله بلوغ پایین تری قرار دارد.