• ارائه وضعیت پویا و تصویری از وضعیت منابع انسانی و روند آن در سازمان
  • مبتنی بر مدل جامع و کامل 34000 مدیریت منابع انسانی
  • تفکیک مرحله به مرحله فرآیندها و هدایت هوشمندانه کاربران
  • امکان پایش و نظارت کامل وضعیت منابع انسانی
  • بهبود نتایج عملکردی از طریق بهبود در فرآیندها و بلوغ منابع انسانی
  • ارائه گزارشات کاربردی و تحلیلی
  • بسترِ به روزِ تحت وب
  • ارائه آموزش های کاربردی و حرفه ای از مدل و داشبورد
  • امکان تحلیل تفصیلی و ارائه راهکار توسط تیم ارزیابان مدل 34000