جهت سنجش سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی از مدل 34000 استفاده می شود.
هدف از آن بررسی نظام مند، جامع و یکپارچه سیستم منابع انسانی با رویکرد علمی است.
شرکت ها به منظور ارزیابی و ارتقاء سیستم منابع انسانی خود از این مدل استفاده می کنند.
ویژگی های خاص مدل، سلسله مراتبی بودن آن و نیز تعریف دقیق اقدامات و گام هایی که سازمان ها در هر سطح برای اجرا و ارتقاء سیستم منابع انسانی بدان نیازمندند.
مدل 34000 علاوه بر فرآیندهای منابع انسانی که 20000 امتیازدارد، شامل متغیرهایی در حوزه نتایج و نگرش های منابع انسانی است که 14000 امتیازدارد و در 7 سطح بلوغ و وضعیت سازمان را ارزیابی کرده و تعالی می بخشد.