مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه های اصلی همه مدیران  ارشد سازمان ها است و برای مدیریت موثر منابع انسانی انواع روش ها به کار گرفته می شود تا بهره وری منابع انسانی ارتقاء یابد. کوچک سازی، بازآرایی و مهندسی ساختار سازمانی، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش، برنامه های مشارکت کارکنان، برنامه های ارتباط با مشتری، برنامه های تسهیم سود، آموزش، مدیریت عملکرد، فرآیند بازخور، طراحی شغل، کار تیمی، کار اتعطاف پذیر، تسهیم شغل، تنوع آموزی، منتورینگ، حسابرسی منابع انسانی، طراحی سیستم های انگیزشی، تدوین شرح شغل و شرایط احراز، سیستم رشد و ارتقاء، برنامه های ایمنی، امنیت، بهداشت، محیط و ارگونومی همگی از تکنیک ها و روش هایی هستند که برای اثربخشی مدیریت منابع انسانی بکار می روند. ولی  یکی از نقاط ضعف سازمان ها  در این زمینه ،  عدم بهره گیری از یک مدل یکپارچه و منسجم  برای به کار بردن این تکنیک ها و سیستم ها است.