مدل 34000 نقشه راهی برای تعالی سیستم های منابع انسانی درجهت تحقق استراتژی های سازمان است. ازآنجا که نمی توان همه فرآیند های منابع انسانی را در زمان کوتاه مستقر کرد، از این رو مدل 34000 به صورت تدریجی و مرحله ای طراحی شده است. هر مرحله تکاملی یک تغییر منحصربه فرد را در فرهنگ سازمانی می طلبد تا بتوان زمینه مناسب را برای جذب، حفظ و توسعه منابع انسانی فراهم کرد.

یکی از ویژگی های جالب مدل 34000 آنست که به عنوان یک سیستم یکپارچه در راستای اهداف و استراتژی ها و نیازهای سازمانی، بلوغ ایجاد می کند. مدل زیربنایی مدل 34000 در سال 2001 برای اولین بار در شرکت های بزرگ و بویژه شرکت های دانش محور به کار گرفته شد و تاکنون در شرکت های بسیاری اجرا شده است.

فلسفه زیر بنایی و اصول اساسی حاکم بر مدل 34000 عبارتند از :

  • در سازمان های موفق، شایستگی های منابع انسانی به طور مستقیم به عملکرد تجاری و سودآوری آن ها مرتبط است و منابع انسانی یک منبع ایجاد مزیت رقابتی است .
  • شایستگی منابع انسانی باید متناسب با اهداف استراتژیک سازمان باشد و همچنین این شایستگی ها ، باید قابل اندازه گیری و قابل بهبود باشند .
  • منابع انسانی یک سرمایه تجدید پذیر استسازمان مسئول زمینه سازی برای توسعه منابع انسانی و شکوفایی انسان هاست و منابع انسانی مسئول بهره گیری از فرصت ها برای توسعه سازمان
  • سازمان باید در آن نوع از شایستگی های منابع انسانی سرمایه گذاری کند که در راستای شایستگی محوری سازمان است. از آنجا که شرایط در حال تغییر و تکامل می باشد. سازمان باید به طور مداوم فرآیندهای انسانی را تکامل داده و شایستگی های منابع انسانی جدیدی را توسعه دهد .
  • مدیران عملیاتی ( صفی) با راهنمایی مدیران منابع انسانی مسئول اصلی بهبود شایستگی های منابع انسانی هستند . بهبود شایستگی های منابع انسانی باید به صورت یک فرآیند مشخص شامل اقدامات ملموس و دستورالعمل های کاربردی صورت گیرد.