ردیف دامنه امتیازات گرید سطح بلوغ نوع جایزه
1 32001-34000 A1 بیش از 94 درصد نشان زرین A1
2 30001-32000 A2 بیش از 88 درصد نشان زرین A2
3 28001-3000 A3 بیش از 82 درصد نشان زرین A3
4 26001-28000 A4 بیش از 76 درصد نشان زرین A4
5 24001-26000 B1 بیش از 70 درصد نشان سیمین B1
6 22001-24000 B2 بیش از 64 درصد نشان سیمین B2
7 20001-22000 B3 بیش از 58 درصد نشان سیمین B3
8 18001-20000 B4 بیش از 52 درصد نشان سیمین B4
9 16001-18000 C1 بیش از 46 درصد نشان برنزین C1
10 14001-16000 C2 بیش از 40 درصد نشان برنزین C2
11 12001-14000 C3 بیش از 34 درصد نشان برنزین C3
12 10001-12000 C4 بیش از 28 درصد نشان برنزین C4
13 9001-10000 D1 بیش از 26 درصد نشان بلورین D1
14 8001-9000 D2 بیش از 23 درصد نشان بلورین D2
15 7001-8000 D3 بیش از 20 درصد نشان بلورین D3
16 6001-7000 D4 بیش از 17 درصد نشان بلورین D4
17 5001-6000 E بیش از 14 درصد نشان E
4001-5000 F مردود
زیر 4000 G عدم مجوز ورود به جایزه