ارتباط مستقیم شایستگی های منابع انسانی به عملكرد تجاری و سودآوری
لزوم تناسب شایستگی های منابع انسانی با اهداف استراتژیك سازمان و قابلیت اندازه‌گیری و قابلیت بهبود شایستگی ها
مسئولیت سازمان برای زمینه سازی جهت توسعه منابع انسانی و شکوفایی انسان‌ها
لزوم تعامل مستمرفرایندهای منابع انسانی و توسعه شایستگی های جدید به دلیل تغییر و تکامل مداوم شرایط
مسئولیت اصلی مدیران عملیاتی (صفی) در بهبود شایستگی منابع انسانی (با راهنمایی مدیران منابع انسانی)