مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه های اصلی همه مدیران ارشد سازمان هاست و برای مدیریت مؤثر منابع انسانی انواع روش ها به کار گرفته می شود تا بهره وری منابع انسانی ارتقا یابد ، کوچک سازی، باز آرایی و مهندسی ساختار سازمان، مهندسی مجدد فرآیند ها، مدیریت دانش، برنامه های مشارکت کارکنان، برنامه های ارتباط با مشتری، برنامه های تسهیم سود، آموزش، مدیریت عملکرد، فرآیند باخور، طراحی شغل، گردش شغلی ، کارتیمی، کار انعطاف ناپذیر، تسهیم شغل، تنوع آموزشی ، منیتورینگ، حسابرسی منابع انسانی، طراحی سیستم های انگیزشی، تدوین شرح شغل و شرایط احراز، سیستم رشد و ارتقاء، برنامه های ایمنی، امنیت، بهداشت، محیط و ارگونومی همگی از تکنیک ها و روش هایی هستند که برای اثر بخشی مدیریت منابع انسانی بکار می روند. ولی یکی از نقاط ضعف سازمان ها در این زمینه ، عدم بهره گیری از یک مدل یکپارچه و منسجم برای به کاربردن این تکنیک ها و سیستم هاست.

مدل 34000 برای پاسخگویی به این مسأله ایجاد شده است تا بتواند بطور یکچارچه و منسجم همه فرآینده های منابع انسانی را  آسیب شناسی و اثر بخشی آنها را ارزیابی و سازمان ها را درجهت ایجاد و ارتقاء آنها یاری کند. براساس مدل 34000 می توان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی در سازمان ها را بررسی و پروژه ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم کرد و یک فرهنگ تعالی و کمال را در سازمان ایجاد نمود.

 

معرفی مدل 34000:

جهت سنجش سطح بلوغ فرآیند های منابع انسانی از مدل 34000 استفاده می شود . هدف از آن بررسی نظامند، جامع و یکپارچه سیستم منابع انسانی با رویکرد علمی است.  شرکت ها به منظور ارزیابی و ارتقاء سیستم منابع انسانی خود از این مدل استفاده می کنند . ویژگی های خاص مدل، سلسله مراتبی بودن آن و نیز تعریف دقیق اقدامات و گام هایی که سازمان ها در هر سطح برای اجرا و ارتقاء سیستم منابع انسانی بدان نیازمندند .

مدل 34000 علاوه بر فرآیندهای منابع انسانی که 20000 امتیاز دارد. شامل متغیرهای در حوزه نتایج و نگرش های منابع انسانی است که 14000 امتیاز دارد و در 5 سطح بلوغ وضعیت سازمان را ارزیابی کرده و تعالی می بخشد.