دکتر آرین قلی پور
مدیر جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی
سرارزیاب

کد 34000


دکتر ندا محمداسماعیلی
سرارزیاب

کد 34001


دکتر افشین دبیری
سرارزیاب

کد 34002


مریم شفیع زاده
سرارزیاب

کد 34003


حمیدرضا یعقوبی
سرارزیاب

کد 34004
دانلود رزومه


دکتر صالح رحیمی
سرارزیاب

کد 34015
دانلود رزومه


دکترالهام ابراهیمی
سرارزیاب

کد 34006
دانلود رزومه


دکترخشایار حکیمی نیاسری
سرارزیاب

کد 34037
دانلود رزومه


احمد رضا توکل
سرارزیاب

کد 34021
دانلود رزومه


دکتر فرشاد اصلانی
سرارزیاب

کد 34019
دانلود رزومه


حامد قربانی دستگرد
ارزیاب

کد 34010
دانلود رزومه


هاشم شمس نژاد
ارزیاب

کد 34011
دانلود رزومه


محمد علی عباسی
ارزیاب

کد 34008
دانلود رزومه


زری آبسالان
ارزیاب

کد 34009
دانلود رزومه


مهدی آقایی
ارزیاب

کد 34014
دانلود رزومه


شیما فرخ
ارزیاب

کد 34005
دانلود رزومه


عبدالمطلب حسنی
ارزیاب

کد 34016
دانلود رزومه


بهراد رضوی الهاشم
ارزیاب

کد 34017
دانلود رزومه


علی آبروشن
ارزیاب

کد 34012
دانلود رزومه


محبوبه معماری
ارزیاب

کد 34013
دانلود رزومه


احمد عیسی خانی
ارزیاب

کد 34020
دانلود رزومه


علی طالب پور
ارزیاب

کد 34018
دانلود رزومه


فرزانه قاسمی
ارزیاب

کد 34022
دانلود رزومه


رامین مومنی
ارزیاب

کد 34023
دانلود رزومه


یعقوب پور یوسف
ارزیاب

کد 34024
دانلود رزومه


زهرا لبیبی
ارزیاب

کد 34025
دانلود رزومه


سونیا جلالی
ارزیاب

کد 34026
دانلود رزومه


مریم عابدینی
ارزیاب

کد 34027
دانلود رزومه


علیرضا بیرمی
ارزیاب

کد 34028
دانلود رزومه


سمیه ذاکری نیا
ارزیاب

کد 34029
دانلود رزومه


علیرضا محمدی
ارزیاب

 کد 34030
دانلود رزومه


عباس زارع
ارزیاب

کد 34031
دانلود رزومه


رضا کلهریان
ارزیاب

کد 34032
دانلود رزومه


محبوبه حاج کاظمی
ارزیاب

کد 34033
دانلود رزومه


محمود حضرتی
ارزیاب

کد 34034
دانلود رزومه


جلال نیک پیمان
ارزیاب

کد 34035
دانلود رزومه


زهره احمدیان
ارزیاب

کد 34036
دانلود رزومه


گیتا عباسی
ارزیاب

کد 34038
دانلود رزومه


زهرا محمدبیگی
ارزیاب

کد 34007
دانلود رزومه


فروغ سقائیان
ارزیاب

کد 34039
دانلود رزومه


عطیه رسولی
ارزیاب

کد 34040
دانلود رزومه